Кога вработениот на шалтер ќе го повика следниот

salter