Кога другарот на табла погрешно ќе ја напише формулата

tabla