Кога ќе пронајдам пари во палтото што не сум го носел 3 месеци

palto