Кога се лутиш затоа што професорот не сака да ти ги оправда изостаноците

ndopf