Кога ќе те прашаат дома колку бодови имаш на тестот