Ако во меморијата не ти останала ни најмала лудост…

C11