Кога некој ќе ми го користи компјутерот без моја дозвола

dozvola