Целокупниот напредок на човештвото се случува само…

cit11