Има ли некој искуство со она: “Доброто со добро се враќа”.

iskustvo