IQ Тест

Во едно езерце има 6 риби. Ако 3 од нив умрат, колку риби ќе останат во езерцето?