Каква тишина ќе настане ако луѓето го зборуваат само тоа што го знаат.

A33