Какво значење има зборот BMW од тинејџерска перспектива?

bmw