Ти текнува на караницата што ја имаше вчера?

karanica