Кога професорот ќе те пушти да си одиш од час

prof