Кога професорот ќе каже дека само еден студент паднал на испитот

samo jas