“Котангенсот на остриот агол е комплементарен на аркустангенсот…“

kotangens