Вратите на НАТО остануваат отворени за влез на Македонија…

nato