Младоста предлага, староста одложува а природата извршува.

c22

Loading...