Не + глагол се пишува одвоено…

slucaj

Loading...