Кога професорот ќе те извика неспремен пред табла

tabla