Никој не може да те повреди без твоја дозвола.

TA33