Oваа фотографија е доволна за успешна промоција на “Скопје 2014”

promocija