Поставува прашање, не може да го разбере одговорот

odgovor