Единица мерка со која се изразува потрошувачката…

alva