Позајми пари од песимист- тој не очекува да му ги вратиш.

money11