Времето што поминало никогаш не се враќа.

citat99