Го избираат за претседател на класот…

Malerot-Gojko