Да не ми ја криеш ракијата друг пат, разбра?

rakija