Кога и покрај добрите оценки ќе те прашаат зошто имаш толку неоправдани

opravdani