Кога професорот сам ќе си го одговори прашањето што ти го поставил