Кога професорот ќе го отвори дневникот и ќе те промаши за еден лист

list