Кога професорот ќе го продолжи часот за 5 минути после ѕвончето