Господе мили, знам дека овој семестар не бев од најдобрите студенти…

student