Госпожа, знаете ли зашто ја сега стојам овде?

udarci