Да можеше да го прочиташ мојот ум, ќе останеш…

um